MKBA Mid Term Review programma ‘Hart van de Heuvelrug’

Het programma ‘Hart van de Heuvelrug’ is een samenwerking tussen 17 partijen met uiteenlopende ambities over het aaneengesloten bosgebied gelegen tussen Utrecht en Amersfoort. Het gezamenlijke programma Hart van de Heuvelrug bestaat uit zo’n 25 projecten waarvan een aantal projecten inmiddels is gerealiseerd.

Mid Term Review

Halverwege het programma Hart van de Heuvelrug is gevraagd het gehele programma te analyseren op de gerealiseerde en beoogde effecten; een zogenaamde Mid Term Review. Decisio heeft, in opdracht van de provincie Utrecht, de maatschappelijke kosten en baten van het totale programma Hart van de Heuvelrug in de periode van 2004 tot en met 2013 en 2014 tot en met 2030 ten opzichte van de situatie in 2004 (start) onderzocht. Hierbij worden zowel de kwantitatieve als kwalitatieve resultaten is kaart gebracht en er is onderscheid gemaakt tussen de uitkomsten naar ‘groene’ en ‘rode’ projecten.

Natuureffecten in kaart gebracht

In het programma Hart van de Heuvelrug is de ontwikkeling van natuur van essentieel belang om de
(verdere) verrommeling en versnippering van natuurgebieden aan te pakken; naast de andere doelstellingen
op het gebied van woningbouw, zorg etc. Verder sluit de natuurontwikkeling nauw aan bij de ontwikkeling van natuur op provinciaal en Rijksniveau in het gebied (bijvoorbeeld in het kader van de EHS). De kern van de (investeringen in) natuurontwikkeling door het programma Hart van de Heuvelrug is de totstandkoming van twee ecologische corridors. Daarnaast zijn vele terreinen, die hun oorspronkelijke functie (bedrijfsterrein, defensie, recreatie etc.) verloren hadden, in natuurgebied (her)ontwikkeld. De natuureffecten van het programma zijn in de MKBA in kaart gebracht.

In een notitie zijn de effecten op de natuurwaarden van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug besproken en beantwoorden we de vraag: in welke mate profiteert de natuur in het projectgebied Hart van de Heuvelrug van de verschillende maatregelen die in het kader van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug genomen zijn? In de notitie komt achtereenvolgens aan de orde:

  • Waarderen van natuur(kwaliteit) en de natuurpuntensystematiek
  • Onzekerheden en gehanteerde scenario’s
  • Natuureffecten van de gebiedsontwikkeling ‘Hart van de Heuvelrug’
  • Maatschappelijk rendement
  • Aanbevelingen

Download hier de notitie over natuureffecten.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.