Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de Sportcampus te Rotterdam

maatschappelijke kosten- en batenanalyseIn 2010 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de Structuurvisie Stadionpark vastgesteld. Hierin staat
hoe het gemeentebestuur vindt dat het plangebied van het Stadionpark zich de komende 20 tot 25 jaar zou moeten ontwikkelen. De ambitie is dat Stadionpark hét boegbeeld wordt van Rotterdam Sportstad. Belangrijke elementen van de gebiedsontwikkeling Stadionpark zijn een beeldbepalende nieuw (voetbal)stadion, de Sportcampus en op de lange termijn een nieuw station Stadionpark. Het gebied krijgt een brede sportcultuur, met onder andere moderne, beter benutbare sportvelden, commerciële sportvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en nog een nader in te vullen grootschalige sportaccommodatie. Daarnaast ontwikkelt er zich op de lange termijn een vervoersknooppunt en zal er worden gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

MKBA: actualisatie

Een op zichzelf staand onderdeel is het Masterplan Sportcampus Rotterdam. Met dit gefaseerde masterplan wordt tot 2035 invulling gegeven aan uiteenlopende, ruimtelijke ontwikkelingen voor top- en breedtesport, sport en onderwijs, gemengde, stedelijke functies en parkontwikkeling. In opdracht van de gemeente Rotterdam verrichtte Decisio voor de fasen 1 en 2 van de Sportcampus Rotterdam (periode 2014-2035) een actualisatie van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA).

Uitkomsten

De overall analyse leidt tot een positief eindsaldo in de MKBA van 4 miljoen euro (NCW). De maatschappelijke kosten bedragen ruim 84 miljoen euro (NCW) en de maatschappelijke baten bedragen 88 miljoen euro (NCW). Bij de interpretatie en betekenis van dit eindsaldo zijn de PM-posten, de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses en geïdentificeerde risico’s erg belangrijk. De PM-posten, gevoeligheidsanalyses en risico’s zijn nader in het rapport uitgewerkt en kunnen een zodanig effect hebben op het positief eindsaldo van de MKBA dat óf een negatief eindsaldo of een positiever eindsaldo ontstaat. Oftewel, de uitkomst bevindt zich binnen een bandbreedte waarbij rekening gehouden moet worden met onder meer mogelijke stijging of daling van kosten, het aantal additionele sporters, het gebruik van langzaam verkeersverbindingen en de geïdentificeerde risico’s (vooral met betrekking tot het beoogde bouwprogramma binnen het plan).

Download het rapport

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de Sportcampus te Rotterdam is uitgevoerd door Decisio in opdracht van de gemeente Rotterdam. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.