Economische betekenis nautisch cluster Zaanstreek

Ondanks de landelijke erkenning als onderdeel van de topsector ‘Water’ komt de in de Zaanstreek gevestigde nautische bedrijvigheid beperkt naar voren in beleidsmatig opzicht. Om hier verandering in te brengen, heeft de Kamer van Koophandel Amsterdam Decisio opdracht gegeven om de (economische) betekenis, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden van het nautisch cluster in de Zaanstreek te inventariseren.
 

Economische betekenis cluster inzichtelijk

Met behulp van deskresearch, interviews en enquêtes is een SWOT-analyse opgesteld die is voorgelegd aan een groep van experts. De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van/voor het nautisch cluster in de Zaanstreek zijn:

Sterkten

 • Ligging en bereikbaarheid regio aan open/diep vaarwater
 • Onderdeel omvangrijk Nederlands maritiem cluster
 • Kennis en vakmanschap
 • MRA is populaire regio voor toerisme en (water)recreatie
Zwakten

 • Ontbrekend regionaal leiderschap
 • Profilering en acquisitie
 • Ontbreken specifieke regionale
  beroepsopleidingen
 • Kleinschaligheid (beperkt schaalvoordelen,
  winstmarge en investeringsmogelijkheden)
Kansen

 • Aansluiting vinden bij MRA
 • Beleidsaandacht provincie Noord-Holland
 • Marktkansen (zoals de komst van de HISWA naar
  Amsterdam-Noord, de groeiende refit-industrie en
  het Ruslandjaar-2013)
 • Opleidingsinitiatieven zoals Tetrix en leerwerkprogramma’s
Bedreigingen

 • Onzekerheid investeringsklimaat lokaal
  overheidsbeleid
 • Strenger wordende milieuwetgeving
 • Groeiend tekort aan gekwalificeerd en
  gemotiveerd personeel/stagiairs in de regio
 • Toenemende (inter)nationale concurrentie (Italië, Turkije, etc.)

De SWOT-analyse heeft geresulteerd in een actieplan gericht op versterking van het cluster, onder meer door promotie, acquisitie en samenwerking gemeente en ondernemers.

Download het rapport

Het onderzoek naar de economische betekening van het nautisch cluster in de Zaanstreek is uitgevoerd door Decisio. De analyse is opgesteld in opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Jaap Broer via 020-6700562 of j.broer[at]decisio.nl.