economische analyse kostenverschil binnenstedelijk bouwenEen nieuwbouwwoning op een binnenstedelijke woningbouwlocatie in de provincie Noord-Holland kent gemiddeld een tekort van 16.000 euro (excl. subsidies). Op dergelijke locaties wegen de kosten voor verwerving, sloop, sanering en bouw- en woonrijp maken niet op tegen de grondopbrengsten. De uitleglocaties in Noord-Holland hebben gemiddeld een overschot op de grondexploitatie van bijna 7.000 euro per woning (inclusief de kosten voor infrastructurele werken). Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat Decisio en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) uitvoerden in opdracht van de provincie Noord-Holland.

Analyse grondexploitaties

Uit de analyse van 48 grondexploitaties bleek dat er grote verschillen bestaan tussen verschillende woningbouwprojecten. Ruim een derde van de onderzochte, binnenstedelijke woningbouwlocaties kent een positief exploitatiesaldo; maar het gaat dan overwegend om de kleinere locaties met maximaal 200 woningen. Binnenstedelijke woningbouwlocaties met een forse saneringsopgave (voormalig fabrieks- of bedrijfsterrein) kampen, in vergelijking met andere binnenstedelijke locaties, gemiddeld met ruim 40 procent hogere kosten. Op 75 procent van de uitleglocaties is sprake van een positief exploitatiesaldo; op de ‘negatieve’ uitleglocaties is het exploitatieverlies per woning echter beperkt.

Maatschappelijke effecten ook van belang

De keuze voor binnenstedelijk bouwen betekent, bij de huidige wet- en regelgeving, per saldo gemiddeld hogere, directe kosten. Echter, naast de financiële afweging kunnen ook maatschappelijke aspecten in de besluitvorming een rol spelen. Een binnenstedelijke saneringsopgave heeft waarschijnlijk een positief uitstralingseffect op de omliggende bebouwing. Daarnaast kan op uitleglocaties het verdwijnen van natuur en water van belang zijn. Dergelijke maatschappelijke effecten vormden geen onderdeel van dit onderzoek.

Download het rapport

Deze inventarisatie is uitgevoerd door Decisio en EIB; in opdracht van de provincie Noord-Holland. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over deze economische analyse van Decisio en EIB neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.