Windmolenparken op zee

kosten-batenanalyseOnze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius. Dat vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie. Een belangrijk instrument om deze doelstelling te halen is de inzet van windenergie op zee. Momenteel worden bij de betrokken ministeries (EZK, IenW, LNV en BZK) voorbereidingen getroffen zodat het kabinet kan besluiten over een vervolgroutekaart voor de bouw van windmolenparken op zee in de periode 2024 tot en met 2030.

Wat zijn effecten van vervolgroutekaart ‘windenergie op zee’

In opdracht van het ministerie EZK, en in samenwerking met Witteveen+Bos, bracht Decisio de kosten en baten van de effecten van de vervolgroutekaart windenergie op zee integraal in beeld. De studie gaat, naast de gebruikelijke businesscase, vooral ook in op de gevolgen van windmolenparken op zee voor andere functies, belangen en gebruikers van de Noordzee. Bijvoorbeeld als het gaat om scheepvaart, visserij en ecologie. Uit de studie van Decisio blijkt dat de kosten die gemaakt moeten worden voor of door deze sectoren in absolute zin aanzienlijk kunnen zijn; maar vergeleken bij de kosten van de windenergieparken zelf zijn ze relatief beperkt. In totaal bedragen deze kosten minder dan 2 procent van de kosten van de aanleg en exploitatie van de windmolenparken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl) van Decisio via 020-6700562.