Evaluatie maatregelenpakket NS

evaluatieIn 2015 bleek bij de uitwerking van de dienstregeling 2016 dat de materieelbehoefte groter was dan in de middellange termijn planning was voorzien. NS heeft op verzoek van IenW een uiterste inspanning gedaan om de drukte in de treinen te verminderen. Dit resulteerde in een maatregelenpakket met het doel de hinder in de periode 2016 tot en met zomer 2017 te beperken. En, om de capaciteit weer op orde te brengen vanaf het najaar 2017. In opdracht van IenW is eind 2017 de evaluatie van het maatregelenpakket uitgevoerd door Decisio (in samenwerking met inno-V).

Centrale vragen evaluatie

In de evaluatie stonden de volgende twee deelvragen centraal:

  • Het maatregelenpakket: doet NS wat zij heeft toegezegd, ligt NS op schema met de uitvoering hiervan, en leiden de uitgevoerde maatregelen tot zichtbaar verbeterde resultaten?
  • Internalisering en borging maatregelen: heeft NS de uitvoering van het maatregelenpakket voldoende geïnternaliseerd? Zijn alle acties en maatregelen om te drukke treinen te voorkomen en te beperken in de lijn/de bedrijfsprocessen van NS belegd en biedt dit voldoende waarborg om het programma te kunnen afsluiten?

Evaluatie: conclusies uitvoering en effectiviteit van het maatregelenpakket

De bevinding van Decisio is dat NS het maatregelenpakket heeft uitgevoerd en dat dit conform planning is gebeurd. NS heeft vanaf september 2017 geen planmatig vervoercapaciteitstekort met als oorzaak materieelbeperkingen. Per saldo is de netto vervoercapaciteit de afgelopen jaren sterker gestegen dan de groei van het aantal reizigers.

De relatie tussen resultaten (output) en de effecten (outcome) van individuele maatregelen is niet altijd direct te leggen. Dit komt door de vele andere (externe) factoren die de vervoercapaciteit beïnvloeden. Het is vaak lastig om te concluderen of de individuele, uitgevoerde maatregelen en de geconstateerde groei van de beschikbare vervoercapaciteit van NS direct tot een hogere klanttevredenheid of zitplaatskans hebben geleid. Op overall niveau constateren we, tegen de achtergrond van het gehele, uitgevoerde maatregelenpakket, wel dat:

  • de netto vervoercapaciteit in de afgelopen drie jaar sterker is gestegen dan de reizigersgroei
  • de KPI zitplaatskans is gestegen
  • het aantal klachten en meldingen is gedaald
  • NS actief bezig is de vraag in de hyperspits te beïnvloeden, onder meer doordat het NS-personeel gestimuleerd wordt buiten de spits te reizen en dat NS de boodschap “staan in de spits hoort erbij” communiceert

Evaluatie: conclusies internalisering en borging

Naar het oordeel van Decisio heeft NS het vraagstuk vervoercapaciteit geïnternaliseerd, waarbij gestuurd wordt op de juiste zaken, integrale afwegingen genomen worden, gericht op verbetering van de zitplaatskans. Het recentelijk ingevoerde werkproces conform het principe van ketenbesturing heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Verantwoordelijkheden zijn via dit werkproces duidelijk belegd en het instellen van procestafels leidt tot een goede en evenwichtige informatievoorziening en tot integrale besluitvorming (onder meer op het gebied van vervoercapaciteit). Ook is NS dankzij de check in – check out gegevens nauwkeuriger prestaties gaan meten. Op basis van dit inzicht plant NS haar materieelaanbod recentelijk op dagsoort, wat ervoor zorgt dat de
reizigersvraag en het materieelaanbod beter dan voorheen op elkaar aansluiten.

Decisio concludeert dat de ketenbesturing de juiste randvoorwaarden en condities schept voor een integraal inzicht in de vervoercapaciteit. Wel zal dit proces zich de komende jaren verder moeten bewijzen. Naar verwachting van Decisio en NS moeten de komende jaren nog stappen gezet worden om volledige volwassenheid te bereiken op dit vlak.

Evaluatierapport aangeboden aan Tweede Kamer

Eind 2017 heeft de minister van IenW het evaluatierapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees meer hierover in de begeleidende Kamerbrief van de minister.

Raadpleeg het evaluatierapport

Het Decisio evaluatierapport dat, in samenwerking met inno-V, is opgesteld kunt u hier raadplegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze evaluatie uitgevoerd door Decisio neemt u contact op met Gerwin van der Meulen (projectleider) via 020-6700562 (of g.vandermeulen[at]decisio.nl).