Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Tussentijdse evaluatie lopende programma’s voor waterveiligheid

Beleidsmatige, tussentijdse evaluatie van lopende waterveiligheidsprogramma’s Ruimte voor de River, Maaswerken en Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

tussentijdse-evaluatie-waterveiligheidprogrammasNederland is een echt waterland. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met private partijen en burgers aan een goede bescherming tegen overstromingen. Uitgangspunt, van de nieuwe normen voor waterveiligheid, is dat iedereen in Nederland hetzelfde beschermingsniveau krijgt. Dat kan door dijken, duinen en stormvloedkeringen te versterken, door rivieren te verruimen en door slimme combinaties van waterveiligheidmaatregelen.

In samenwerking met Twynstra Gudde en Sweco werkte Decisio aan de beleidsmatige, tussentijdse evaluatie van de waterveiligheidsprogramma’s. Het doel was om de belangrijkste bevindingen, lessen en strategische noties van de drie lopende waterveiligheidsprogramma’s in beeld te krijgen voor het toekomstige waterveiligheidsbeleid. De opdracht is uitgevoerd aan de hand van deskresearch, enquête, twintig (groeps)interviews en interactieve werksessies. Het eindrapport is in oktober 2016 afgerond.

Uitkomsten: lessen en strategische noties

De tussentijdse evaluatie presenteert diverse lessen over het bereiken van doelstellingen, rondom governance en financiering van waterveiligheidsprojecten en de betrokkenheid van de omgeving bij waterveiligheid. Verder zijn in het evaluatierapport strategische noties opgenomen over onder meer de inbedding van waterveiligheidsprojecten in (intregrale) gebiedsopgaven, de rol van medeoverheden en private partijen en de sturing op adaptieve programma- en projectuitvoering.
Decisio was in deze evaluatie verantwoordelijk voor de enquête onder 300 direct betrokkenen bij de waterveiligheidsprogramma’s, een deel van de (groeps)interviews, de interactieve werksessies en (delen van) de eindrapportage. Tevens was Decisio mede-verantwoordelijk voor het overleg met het ministerie van Infastructuur en Milieu.

Download het rapport

Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van dit onderzoek kunt u het rapport ‘beleidsmatige tussentijdse evaluatie grote waterveiligheidprogramma’s’raadplegen. U kunt het rapport ook vinden de portal van de Rijksoverheid. U vindt hier tevens de Kamerbrief van de minister waarmee het evaluatierapport ter bespreking is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderzoek of wat Decisio voor u kan betekenen voor een evaluatie van een beleidsprogramma’s neemt u contact op met Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen[at]decisio.nl). Telefonisch is hij bereikbaar via 020 – 6700562.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.