Verkenning effecten werken aan de weg: Amsteldijk

Verkenning van effecten van werken aan de wegIn opdracht van gemeente Amsterdam (Bureau Stadsregie) heeft Decisio een verkenning uitgevoerd van de economische effecten bij werken aan de weg. De analyse is uitgevoerd aan de hand van de casestudie ‘Amsteldijk’ te Amsterdam.

‘Value of time’

Een verkeersregelaar kost 28 euro per uur. De ‘Value of Time’ bij reistijdverlies is circa 10 euro per uur. Zorgt een uur het verkeer regelen er voor dat het verkeer zodanig beter doorstroomt dat de automobilisten gezamenlijk drie uur minder reistijdverlies hebben?

Verkenning

In de verkenning is aan de hand van een case studie onderzocht in hoeverre een systematische analyse van kosten en baten mogelijk én bruikbaar is bij het toetsen van BLVC-maatregelen en het op elkaar afstemmen van werkzaamheden aan de weg. Bij werkzaamheden aan de weg, maar ook bij andere aanpassingen aan de inrichting van de openbare ruimte, de riolering of bij evenementen worden vrijwel altijd BLVC-maatregelen getroffen. Dat zijn maatregelen op het gebied van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie om de hinder van de werkzaamheden voor bewoners, bedrijven en bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Ook de fasering van werkzaamheden is van invloed op de hinder die ondervonden wordt.

Kosten en baten van maatregelen

In deze opdracht zijn we op zoek gegaan naar in hoeverre maatschappelijk economisch denken van nut kan zijn bij het afwegen van BLVC-maatregelen. Met andere woorden: als we de kosten en de baten van maatregelen allemaal uitdrukken in euro’s, hoe verhouden deze zich dan tot elkaar? Voor de casus Amsteldijk bleek dat het goed mogelijk is vooral de bereikbaarheidseffecten (reistijd en parkeren) te waarderen. De effecten van maatregelen die samenhangen met leefbaarheid en veiligheid zijn lastiger te kwantificeren. We concludeerden dat het gekozen maatregelenpakket de meest kosteneffectieve variant was.

Advies

Als advies kwam naar voren om meer projecten te analyseren, waarbij ook andersoortige effecten een rol spelen, zoals op winkels, horeca en openbaar vervoer. Zodra er meer en beter inzicht is in alle effecten, kan gewerkt worden aan een uniforme, breed toepasbare methodiek.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Martijn Lelieveld via 020-6700562 of m.lelieveld[at]decisio.nl.