Verkenning snelfietsroutes in de regio Arnhem – Nijmegen

De autobereikbaarheid van verschillende gebieden in de regio Arnhem staat vooral tijdens de spits regelmatig onder druk. Dit wordt versterkt door geplande woningbouwontwikkelingen en nieuwe bedrijventerreinen. Goede fietsroutes kunnen automobilisten er toe bewegen om de overstap naar de fiets te maken. Decisio heeft, in opdracht van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen, een verkenning uitgevoerd naar twee snelfietsroutes die hier aan bij kunnen dragen. We hebben onderzocht wat, in termen van aantallen fietsers en maatschappelijke kosten en baten, de potentie van deze routes is.

Maatregelenpakketten

De eerste route betreft de corridor Velp/Arnhem – Roelofshoeve/Centerpoort – Zevenaar Oost. Deze route verbindt verschillende bedrijventerreinen en de woonkernen Arnhem, Rheden, Westervoort, Duiven en Zevenaar met elkaar. Samen met een werkgroep van betrokken gemeenten, de Stadsregio en de provincie Gelderland zijn maatregelenpakketten ontwikkeld op drie verschillende niveaus:

  • minimale kwaliteit
  • snelfietsroute
  • snelfietsroute plus

Voor de maatregelenpakketten hebben we een gezamenlijke schouw uitgevoerd. Voor elk maatregelenpakket is bepaald hoeveel fietsers verwacht mogen worden en vervolgens een ‘MKBA light’ opgesteld. Hierbij is ook nog ingezoomd op verschillende tracédelen. In het project is veel aandacht besteed aan de afstemming met de betrokken ambtenaren en bestuurders, om zo tot een breed gedragen plan te komen. Een vergelijkbare exercitie is uitgevoerd voor een snelfietsroute tussen Arnhem, Renkum en Wageningen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Martijn Lelieveld via 020-6700562 of m.lelieveld[at]decisio.nl.