MKBA snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen

MKBA snelfietsrouteHet gebied ten zuiden van Nijmegen kent een toenemende druk op de weginfrastructuur en het openbaar vervoer, vooral tijdens de spits. De fiets kan een aantrekkelijk alternatief vormen voor de auto en het openbaar vervoer voor de verbinding Cuijk – Nijmegen. De huidige fietsverbinding is echter niet optimaal, aangezien met een pontveer de Maas overgestoken moet worden of enkele kilometers omgefietst moet worden. Een snelle fietsverbinding, waarbij een fietsbrug over het water en een nieuwe obstakelvrije route door het bos tussen Molenhoek en Nijmegen Heijendaal gerealiseerd worden, zal leiden tot een stijging van het aantal fietsers in het gebied. Deze toename brengt maatschappelijke effecten met zich mee, zoals reistijdbaten, congestievermindering en gezondheidseffecten. In opdracht van Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft Decisio voor deze route een MKBA uitgevoerd. De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) biedt inzicht in de omvang deze effecten en ook in verhouding tussen de maatschappelijke kosten en baten van de snelfietsroute Cuijk – Nijmegen.

MKBA Fiets

In de uitwerking van de MKBA is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de OEI-methodiek, die in Nederland verplicht is voor omvangrijk MIRT-projecten. Voor fietsinfrastructuur wordt deze methode echter nog niet vaak ingezet, maar in een eerdere studie van Decisio, in opdracht van het Ministerie van I&M, is aangetoond dat deze methodiek ook voor fietsprojecten goed toepasbaar is. In de MKBA hebben we dan ook aangesloten bij de bevindingen en kengetallen uit deze studie. Om recht te doen aan de onzekerheden is gewerkt met bandbreedtes en gevoeligheidsanalyses en is de plausibiliteit van de gebruikte cijfers op diverse manieren getoetst. De uitkomsten van het verkeersmodel (belangrijke input voor de MKBA) zijn bijvoorbeeld vergeleken met de resultaten van eerdere studies naar de fietspotentie in het gebied. Verder zijn de aanpak en uitkomsten met een klankbordgroep bediscussieerd en is door een derde partij een second opinion uitgevoerd.

Positief saldo

De uitkomsten van de MKBA lopen uiteen afhankelijk van het gekozen scenario, maar het saldo van kosten en baten blijkt in alle gevallen positief te zijn. De effecten die de grootste bijdrage leveren aan de uitkomsten zijn aan de kostenzijde de investeringskosten en aan de batenzijde de reistijdwinsten voor bestaande en nieuwe fietsers en de gezondheidsbaten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Martijn Lelieveld via 020-6700562 of m.lelieveld[at]decisio.nl.