Prognoses internationaal onderwijs

Voorspellen toename/afname vraag internationaal onderwijs

Het aantal internationale werknemers in Nederland is de afgelopen jaren flink gegroeid. Zij nemen steeds vaker hun gezin met kinderen mee. Daardoor is de vraag naar internationaal onderwijs de laatste jaren toegenomen. Nederlandse regio’s staan daardoor voor de vraag: moeten we nu wel of niet voor extra capaciteit op internationale scholen gaan zorgen? Hierdoor is destijds ook, vanuit de Taskforce Internationaal Onderwijs, het advies gekomen om met onderwijsprognoses aan de slag te gaan. Decisio ontwikkelde in dit kader een prognosemodel om de toename/afname van de vraag naar het internationaal onderwijs te voorspellen.

Resultaat onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat het mogelijk is om een trendmatig prognosemodel te maken voor de vraagontwikkeling. Hiervoor ontwikkelde Decisio een model dat bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

  • Een kwantitatieve prognose van de mogelijke omvang van de doelgroep die in principe in aanmerking komt voor internationaal onderwijs. Deze prognose is tot stand gekomen op basis van statistische data (van onder meer de Belastingdienst, CBS Statline en CPB/PBL) over internationale werknemers en hun kinderen
  • Een gefundeerde schatting van het aantal kinderen dat uit deze doelgroep gebruik zou willen maken van internationaal onderwijs. Voor deze inschatting is voortgebouwd op eerder onderzoek van Decisio naar de voorkeuren van internationale gezinnen ten aanzien van het type onderwijs

Rapport en model

We ontwikkelden een trendmatig prognosemodel, waarmee per regio de instroom in het onderwijs kan worden voorspeld. Het model is op 25 juli 2019 gepresenteerd en overgedragen aan het bestuurders en schoolleiders van internationale onderwijsinstellingen in Nederland, opdat het model in de praktijk van alle dag kan worden gebruikt.

Meer informatie?

Zie ook ons bericht over de Monitor Internationale Werknemers.