Decisio: economisch onderzoek

economisch onderzoek DecisioEconomisch onderzoeksbureau Decisio voert economisch onderzoek en uiteenlopende adviesopdrachten uit. Sinds 1997 werken wij met veel enthousiasme en ambitie aan actuele onderwerpen binnen de overheid en het bedrijfsleven.

Economische argumenten

In onze visie is de maatschappelijke discussie en de besluitvorming over (ruimtelijk) economische vraagstukken in Nederland gebaat bij onderbouwde, economische argumenten, praktijkgerichte en gedragen beleidsadviezen vanuit een analytische, maar vaak ook onconventionele benadering. Altijd met een goed oog voor onderlinge belangen en gevoeligheden.

Sterk in economische afwegingsmethoden

De adviseurs van Decisio hebben jarenlange, specifieke ervaring met economische afwegingsmethoden zoals maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), economische effectenstudies, (beleids)evaluaties, input- en outputanalyses, haalbaarheidsstudies en businesscases. Hierdoor kunnen wij direct inspelen op uw vraagstuk op het vlak van bijvoorbeeld de regionale economie, mobiliteit, infrastructuur, duurzame energie, duurzame mobiliteit of marktontwikkelingen.

Onze ervaring met economisch onderzoek

De Decisio adviseurs beschikken over een brede kennis en ervaring met economisch onderzoek:

  • Maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s): het gaat hierbij om de uitvoering van maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s), kengetallen kosten- en batenanalyses (KKBA’s), kosteneffectiviteits-analyses (KEA’s) en quick-scan (M)KBA’s op uiteenlopende gebieden zoals infrastructuur, mobiliteit, fiets, gebiedsontwikkeling of duurzame energie.
  • Economische effecten en impact: voor verschillende (ruimtelijke) projecten verrichtten wij economische effectenstudies, regionale input- en outputanalyses, analyses van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT), economische (markt)evaluaties, enquête-onderzoeken en locatie-onderzoeken.
  • Beleidsevaluaties: binnen verschillende beleidsterreinen (waaronder infrastructuur, regionale economie, water etc.) was onderzoeksbureau Decisio verantwoordelijk voor diverse beleidsevaluaties, projectevaluaties, programma-evaluaties, evaluaties van subsidieregelingen en evaluaties van masterplannen.
  • Expats en internationale bedrijven: op dit vlak heeft Decisio ervaring met economische effectenstudies, dataverzameling en –analyse op basis van publieke bronnen (bijvoorbeeld GBA, Belastingdienst, IND, Nuffic, universiteiten en hogescholen) en enquête-onderzoeken.
  • Duurzame mobiliteit: door de jaren heen heeft Decisio ruime ervaring opgedaan met duurzame mobiliteit door het opstellen van business cases, maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s), mobiliteitsscans en marktinventarisaties.
  • Water, kust en economie: op het gebied van water, kust en economie voeren wij uiteenlopende opdrachten uit zoals economische effectenstudies, visie- en strategieontwikkeling, sectoranalyses, business cases, maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s) en position papers.