Voorspellen toename/afname vraag internationaal onderwijs

internationaal onderwijsHet aantal internationale werknemers in Nederland is de afgelopen jaren fors gegroeid. Zij nemen in toenemende mate hun gezin met kinderen mee. Mede om die reden is de vraag naar internationaal onderwijs de laatste jaren toegenomen. Regio’s in Nederland staan voor een opgave: wel of niet extra capaciteit op internationale scholen realiseren? Vanuit de Taskforce internationaal onderwijs is in het Actieplan Voorbereid op de toekomst het advies geadresseerd om een integraal overleg voor het opzetten van een prognosestructuur te starten. Decisio ontwikkelde, in samenwerking met Rebel, een trendmatig prognosemodel om de toename/afname van de vraag naar het internationaal onderwijs in Nederland te voorspellen.

Resultaat onderzoek

Uit het onderzoeks is gebleken dat het mogelijk is om te komen tot een trendmatig prognosemodel voor de vraagontwikkeling in het internationaal onderwijs. Decisio ontwikkelde hiervoor een model dat bestaat uit twee onderdelen:

  • Een kwantitatieve prognose van de potentiële omvang van de doelgroep die in principe in aanmerking komt voor internationaal onderwijs. Deze prognose is op basis van statistische data (van onder meer de Belastingdienst, CBS Statline en CPB/PBL) over internationale werknemers en hun kinderen tot stand gekomen
  • Een gefundeerde schatting van het aantal kinderen dat uit deze doelgroep gebruik zou willen maken van internationaal onderwijs. Voor deze inschatting is voortgebouwd op eerder onderzoek van Decisio naar de voorkeuren van internationale gezinnen ten aanzien van het type onderwijs

Rapport en model beschikbaar

Wehebben een trendmatig prognosemodel ontwikkeld, waarmee per regio de instroom in het onderwijs kan worden voorspeld. Het model is op 25 juli 2019 gepresenteerd en overgedragen aan het bestuurders en schoolleiders van internationale onderwijsinstellingen in Nederland, opdat het model in de praktijk van alle dag kan worden gebruikt. Het rapport en het model zijn via Rijksoverheid.nl te raadplegen.

Meer informatie?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht en het uitgevoerde onderzoek van Decisio aanvullende vragen? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met Daan van Gent van Decisio via d.vangent[at]decisio.nl. Telefonisch is hij bereikbaar via 020-6700562. Decisio voert regelmatig onderzoek uit naar internationale werknemers. Bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs, het vestigingsklimaat en huisvestingsvraagstukken. Zie ook ons bericht over de Monitor Internationale Werknemers.