evaluatieIn Nederland worden aan de lopende band nieuwe wetten en regels gemaakt. Daar zijn vaak goede redenen voor, maar meer regels maken het ondernemersleven doorgaans niet leuker of makkelijker. Om hieraan tegemoet te komen deed het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 2018 een pilot om wet- en regelgeving vooraf op realiseerbaarheid en uitvoerbaarheid voor kleine en middelgrote bedrijven te toetsen.

Deze ‘MKB-toets’ bestond uit zeven panelbijeenkomsten met ondernemers over de effecten die zij verwachten van de betreffende nieuwe regel. Aan bod kwamen onder meer het Warenwetbesluit Meel en Brood, de thuiskopieheffing en de aanpassing werkkostenregeling.

Decisio evalueerde begin dit jaar de pilot in opdracht van EZK. Conclusie is dat de panels in vrijwel alle gevallen nieuwe inzichten opleverden en dat de deelnemers en dossierhouders de discussie als nuttig en constructief ervoeren. Het proces van de panels kan wel beter in die zin dat voorbereidende notities begrijpelijker kunnen en dat de selectie van de te toetsen regels en wetten meer op inhoudelijke criteria gestoeld zou moeten worden.

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft de evaluatie van de MKB-toets op 18 april 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief onderschrijft de staatssecretaris de conclusies van Decisio en geeft ze aan de aanbevelingen over te nemen.

Meer weten? Mail Jaap Broer (j.broer[at]decisio.nl) of Daan van Gent (d.vangent[at]decisio.nl)