Kan Gaasperdam op korte termijn aardgasvrij worden?

mkbaVolgens een actieve bewoner in Gaasperdam is dat zeker mogelijk! Er is daarom een bewonersinitiatief gestart voor deze relatief nieuwe techniek binnen de energietransitie. Het initiatief is de plaatsing van een hogedrukvergister om groen gas te produceren in combinatie met een QuickFit aanpak. Een MKBA moet hierbij helpen om te bekijken of het initiatief haalbaar is.

Opstellen MKBA

Om te kijken of het initiatief haalbaar is, heeft de gemeente Amsterdam Decisio opdracht gegeven voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Om erachter te komen welke effecten specifiek ontstaan als gevolg van deze techniek, besteden we uitgebreid aandacht aan het nulalternatief en hoe deze eruit ziet:

  • Wat zijn de plannen voor Gaasperdam binnen de ambitie ‘Amsterdam aardgasvrij in 2040’?
  • Wat gebeurt er in de huidige situatie met het rioolslib?
  • Welke alternatieven voor warmteopwek zijn er?
  • Welke scenario’s zijn er te bedenken voor de energietransitie in het nulalternatief?

Om de hogedrukvergister te realiseren, gaan we ook in op de haalbaarheid van de verschillende onderdelen van het plan:

  • Het wel of niet toevoegen van GF-afval aan het rioolslib
  • Wat als we alleen de laagbouw in Gaasperdam gebruik laten maken van groen gas?
  • In hoeverre zijn bewoners bereid om zonnepanelen en een hybride warmtepomp te installeren?

Wat is een hogedrukvergister en QuickFit aanpak?

De hogedrukvergister is een technische installatie die groen gas maakt uit rioolslib; daarvoor is de installatie in de toekomst dan aangesloten op het riool. Ook wordt er GF-afval (geen T!) toegevoegd aan het rioolslib: dit zorgt voor een hogere productie groen gas. Daarnaast is het voor een hogere productie van groen gas in de vergister slim om waterstof uit niet-bruikbare pieken zonne-energie toe te voegen. Het groene gas heeft dezelfde kwaliteit en samenstelling als het ‘Gronings-gas’. Transport via de bestaande gasinfrastructuur is daarom mogelijk. De woningeigenaren hoeven daarom geen investeringen te doen in nieuwe aansluitingen (bijvoorbeeld op een warmtenet of verandering naar all-electric). Het is wel van belang dat het gasverbruik omlaag gaat, daar is de QuickFit aanpak voor. De QuickFit-oplossing bestaat uit twee acties voor huiseigenaren:

  • Installatie van een hybride warmtepomp in combinatie met kierdichting en andere isolerende maatregelen zodat huishoudens hun huidige gasverbruik verminderen
  • Installatie van 12 zonnepanelen per huis, zodat huishoudens duurzame energie kunnen gebruiken.

Energietransitie en sociale transitie

Naast de fysieke energietransitie, waar dit initiatief aan kan bijdragen als het kan worden gerealiseerd, is de sociale transitie een belangrijk aandachtspunt in Gaasperdam. Tijdens dit project kunnen bewoners van de wijk vanaf het begin worden meegenomen in het proces. Op deze manier worden zij zich bewust van de noodzaak van de energietransitie en input leveren bij belangrijke beslissingen. Niet alleen zorgt dit voor een grotere sociale acceptatie van de eventuele groen gasproductie, maar ook voor een verbetering van de sociale cohesie in Gaasperdam.

Meer informatie?

Decisio is een specialist op het vlak van MKBA’s. Voor meer informatie over deze MKBA van de hogedrukvergister in Gaasperdam neemt u contact op met Kees van Ommeren, partner bij Decisio. Hij is telefonisch te bereiken via 020-6700562. Per e-mail kunt u Kees bereiken via c.vanommeren[at]decisio.nl.