Decisio, Twynstra Gudde en Sweco voeren evaluatie uit

evaluatieDecisio, Twynstra Gudde en Sweco zijn gestart met de evaluatie van de subsidieregeling voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het HWBP staat voor de belangrijke maatschappelijke opgave om de waterveiligheid van Nederland te waarborgen. Het doel van het HWBP is om in 2050 alle primaire keringen op een sobere en doelmatige wijze versterkt te hebben. Zodat deze gaan voldoen aan de wettelijke normen zoals die zijn vastgelegd in de Waterwet. Het gaat hierbij om vele kilometers primaire keringen en kunstwerken.

Evaluatievragen

De evaluatie ziet op de doeltreffendheid en doelmatig van de subsidieregeling. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

  • Tot welke versterkingsresultaten hebben de tot nu toe gesubsidieerde HWBP-projecten in de periode april 2014 tot en met eind 2019 geleid (in termen van aantal kilometers en aantallen kunstwerken)?
  • In hoeverre heeft de (uitvoering van de) subsidieregeling bijgedragen aan (het vergroten van) de doelmatigheid en beheersbaarheid van de projecten binnen het hoogwaterbeschermingsprogramma?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen om de negatieve effecten te mitigeren?

Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een analyse van project- en financiële gegevens van alle vastgestelde subsidies. Verder vinden verdiepende interviews voor geselecteerde projecten plaats. Deze voeren we uit om zicht te krijgen op de werking van doelmatigheids- en beheersingsprikkels en van het verloop van het subsidieverleningsproces.

Doelmatigheids- en beheersingsprikkels

De subsidieregeling HWBP is vormgegeven op basis van een aantal ‘doelmatigheids- en beheersingsprikkels’. Hiervan wordt verwacht dat deze (positief) bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid en beheersbaarheid van het HWBP. Het gaat daarbij (naast de afspraken over de 50/50 bekostiging door Rijk en beheerders) om de volgende doelmatigheids- en beheersingsprikkels:

    • 10% projectgebonden bijdrage: beoogt dat de beheerder kiest voor een sobere en doelmatige maatregel
    • Principe van subsidie op basis van ramingen (voorcalculatie): beoogt dat de beheerder vooraf goed nadenkt over te nemen maatregelen, de kosten en de risico’s en tijdens de uitvoering zorgt voor een adequate projectbeheersing
    • Risicoverdeling (waaronder ook hardheidsclausule): beoogt dat de beheerder vooraf goed nadenkt over de uitvoeringsrisico’s en zorgt voor een adequate projectbeheersing
    • Sober en doelmatig ontwerp van maatregelen: sober wil zeggen dat alleen de kosten van maatregelen waardoor de kering weer aan de veiligheidsnorm gaat voldoen voor subsidie in aanmerking komen. Doelmatig houdt in dat de totale kosten van een primaire waterkering gedurende de gehele (resterende) levensduur worden geminimaliseerd
    • 100% subsidie voor innovaties: beoogt dat primaire keringen met minder middelen en in minder tijd aan de wettelijke norm voldoen
    • Breder handelingsperspectief (kort cyclisch, partieel versterken): beoogt een doelmatigheid van het weer aan de norm voldoen van de kering te vergroten. Kort cyclisch houdt in versterkingen in aan de hand van maatregelen met een kort(ere) levensduur. Partieel versterken betekent dat men  niet alle geconstateerde faalmechanismen aanpakt
    • Toepassing van SSK-methodiek en LCC-methodiek
    • Gefaseerde subsidieverlening: via fases voor voorverkenning, verkenning, planuitwerking en realisatie. Analoog aan de MIRT-systematiek. Beoogt een zorgvuldige en transparante voorbereiding en besluitvorming op projectniveau en daarmee de beheersbaarheid van het HWBP te vergroten (Deel B)
    • Toets door programmadirectie en collegiale review/toets
    • Periodieke verslaglegging /eindverantwoording per fase (evaluatie)

Meer informatie?

De evaluatie van de subsidieregeling HWBP is in mei 2019 gestart. De afronding van de evaluatie is in december 2019. We voeren de evaluatie uit in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (in nauwe samenwerking met de Unie van Waterschappen). De projectleiding van de evaluatie is in handen van Gerwin van der Meulen van Decisio. Voor vragen over deze evaluatie neemt u contact met hem op via g.vandermeulen[at]decisio.nl of 020-6700562. Decisio voert regelmatig evaluaties uit; lees meer over wat Decisio op dit vlak voor u kan betekenen.