MKBA energielandgoed van de toekomst

mkbaDe gemeente Bergen (L.) wil een energielandgoed realiseren: Energielandgoed Wells Meer. Het landgoed levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelstelling om als gemeente in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Decisio voerde een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), zodat de gemeente keuzes kon maken over de optimale invulling van het energielandgoed. We hebben de maatschappelijke effecten, in samenwerking met Pondera, op een integrale manier beoordeeld. We hebben onder andere gekeken naar de business case, effecten op de leefomgeving (zowel voor omwonenden als voor het milieu) en regionale economische effecten.

Ontwerpmodellen met eigen karakter

Om alle hoeken van het speelveld van duurzame energie te onderzoeken zijn drie ontwerpen voor het landgoed gemaakt door de landschapsarchitecten van H+N+S. Ieder ontwerp heeft een eigen karakter: productiegericht, landschappelijk ingepast en innovatief. De resultaten van het MER en de MKBA zijn gedurende het proces met betrokkenen gedeeld om de omgeving te informeren, maar ook informatie op te halen. De MKBA bood houvast (als integraal beoordelingskader) om alle maatschappelijke, economische en omgevingseffecten een plek te geven.

Welke factoren zijn belangrijk voor de afweging?

Uit de MKBA kwam naar voren dat voor alle modellen de baten opwegen tegen de kosten. De verhouding tussen kosten of baten verschilt per model, dus het ‘zwaartepunt’ per model ligt op andere aspecten. In het ene model is de business case het best, het andere model heeft de meest gunstige effecten op de leefomgeving en een ander model scoort goed op recreatie en werkgelegenheid. Door al deze effecten op basis van de MKBA en MER in beeld te brengen, in gesprek te gaan met de omgeving en vast te houden aan de kaders die zijn meegegeven door de raad hebben we gezamenlijk toegewerkt naar een optimaal ontwerp voor het energielandgoed.

Duurzame energie volop in ontwikkeling

De snelheid van (technologische) ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie zorgen voor uitdagingen bij het ontwikkelen van een energielandgoed. De technieken voor duurzame energiesystemen als zonne-energie, windenergie en biomassa innoveren continu waardoor het lastig is om vijf of tien jaar vooruit te kijken. De gemeente Bergen wil een voorbeeld zijn voor haar omgeving door ambitieuze doelstellingen concreet uit te werken. Door de omgeving te betrekken, innovaties op de voet te volgen en maatschappelijke effecten in de brede zin in kaart te brengen is de gemeente voorbereid op een duurzame toekomst.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze MKBA neemt u contact op met Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl). Telefonisch is hij bereikbaar via 020-6700562.