Voetganger, naast fietser, van belang binnen stedelijke context

voetgangerDe voetganger is in stedelijke beleidsvraagstukken in toenemende mate van belang. Onder meer door de positieve effecten die voetgangers hebben op actuele stadsproblematiek zoals congestie, CO2-uitstoot of een verschraling van het winkelaanbod. Tegen deze achtergrond werkt Decisio aan een transparante, economische waardering van de voetganger als onderdeel van stedelijke project- en investeringsafwegingen. Decisio zoekt daarvoor cases om te testen welke waarde ruimtelijke investeringsmaatregelen voor voetgangers hebben binnen een stedelijk beleidsvraagstuk.

Meer steden ontdekken de voetganger

Tot voor kort ontbrak het bij stedelijke vraagstukken vaak aan structurele (beleids)aandacht voor voetgangers. Dat het ook anders kan bewijzen enkele gemeenten: in navolging van successen uit het buitenland ontstaan in Nederland de eerste grootschalige initiatieven om het voetgangersgebied in steden te verbeteren. Utrecht transformeert bijvoorbeeld een omvangrijk gedeelte van de binnenstad naar wandel/voetgangersgebied. En in Eindhoven werkt men aan verbeteringen in het wandelnetwerk uitgaande van de positieve effecten die dit teweeg brengt.

Positieve effecten van voetgangers

Met meer structurele aandacht voor voetgangers trachten steden oplossingen te vinden voor de huidige stedelijke problemen. De inzet op de voetganger kan hiervoor oplossend werken. De verkeersdruk in de (binnen)stad vormt een permanente uitdaging. Het stimuleren van wandelen werkt positief uit doordat veel mensen zich zonder filevorming kunnen verplaatsen en geen parkeerruimte vergen. Uit Zwitsers onderzoek blijkt onder meer dat voor binnenstedelijke trips de auto tien keer meer ruimte/tijd vergt in vergelijking met de voetganger. Ook voor het winkelbestand en de lokale economie kan de voetganger positieve effecten hebben: de meeste omzet wordt gehaald uit consumenten die te voet komen (~45% in Rotterdam) en de horeca en retail in autoluwe winkelstraten profiteren van omzetstijgingen tussen de 10% en 25%. Ook de woningwaarde is hoger in voetgangersvriendelijk gebied. Tot slot draagt de voetganger bij aan de algemene leefbaarheid: wandelen levert gezondheidsbaten en minder uitstoot.

Decisio: na fiets ook aandacht voor de voetganger

Natuurlijk brengen meer voetgangers niet alleen voordelen met zich mee; de verplaatsingsafstand is beperkt en ook in wandelgebieden kan congestie plaatsvinden. Juist om deze effecten duidelijk te krijgen, is een integrale kennis van de effecten van alle modaliteiten van belang. Voor een goede balans moet niet alleen de maatschappelijke waarde van auto en OV worden meegenomen bij bereikbaarheidsvraagstukken, maar ook die van de fiets en voetganger. Decisio beschikt over waardevolle data over voetgangerswaardering in stedelijke projecten met betrekking tot infrastructuur, verkeersdruk en ruimtelijke/economische vitaliteit.

Meer informatie

Voor meer informatie of wanneer u een interessante testcase heeft, kunt u contact opnemen met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl). Telefonisch is hij bereikbaar via: 020-67 00 562.