Decisio e.a. ondertekenen nieuwe raamovereenkomst beleidsadvies provincie Noord-Holland

raamovereenkomst
De samenwerkingspartners Goudappel Coffeng / APPM / Decisio / Tauw ondertekenden op 13 december 2016 de nieuwe raamovereenkomst voor beleidsadviesdiensten met de provincie Noord-Holland. Na het vorige raamcontract 2011-2016 sloten partijen een nieuwe overeenkomst af tot ten minste 2019.
Goudappel Coffeng / APPM / Decisio / Tauw ondersteunen de provincie Noord-Holland de komende twee jaar bij vraagstukken op het vlak van onder meer ruimte, milieu, water, kennis en beleidsevaluatie en verkeer en vervoer. De provincie stelt zich de komende periode als doel om, samen met de omgeving, de regionale economie duurzaam aan te jagen. ‘We geven ruimte aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap. Dat doen we door nieuwe wegen te ontginnen voor werkgelegenheid, bereikbaarheid te vergroten, innovatie en duurzame energie te stimuleren, de vitaliteit van ons platteland te verbeteren en robuuste natuur- en recreatiegebieden te versterken’, aldus de provincie.

De provincie Noord-Holland besteedt jaarlijks via de raamovereenkomst uiteenlopende producten en diensten aan zoals de levering van beleidsproducten, technische adviezen en onderzoek, en ook de inhuur van beleidsadviseurs, proces-, programma- en projectmanagers. De raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en loopt 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 keer een jaar verlenging.
De afgelopen jaren voerde Decisio, binnen de raamovereenkomst, uiteenlopende studies uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Voorbeelden van deze projecten zijn onder meer: evaluatie tankstationbeleid, prioriteringsmethodiek monumenten, verkenningen waterrecreatie, evaluatie subsidie Milieufederatie MKBA A8/A9.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe raamovereenkomst beleidsadviesdiensten provincie Noord-Holland neemt u contact op met Gerwin van der Meulen van Decisio (g.vandermeulen[at]decisio.nl) via 020-6700562.