Betrokkenen trots op unieke monitor ruimtegebruik Noordzeekanaalgebied

nzkg intensief ruimtegebruikDecisio heeft in de afgelopen periode samen met Urhahn de ruimte-intensiteit op bedrijven- en haventerreinen in beeld gebracht. Op 9 december 2015 is de eerste meting uitgekomen, als opmaat voor de monitoring van de ruimte-intensivering (RI) in de komende jaren. In het Noordhollands Dagblad van 12 december 2015 stelt Gedeputeerde Elisabeth Post ‘trots’ te zijn op de monitor RI, die ‘uniek is in Nederland’. Ook de andere betrokkenen van gemeenten en havenbedrijven spreken hun waardering uit over de bruikbaarheid en nieuwe inzichten die de monitor oplevert. Een product dat ook in andere havens en regio’s meerwaarde kan hebben om te komen tot duurzamer ruimtegebruik.

Ruimtegebruik Noordzeekanaalgebied in kaart gebracht

Hoe intensief wordt de ruimte in de werkgebieden langs het Noordzeekanaal gebruikt en hoe ontwikkelt dit ruimtegebruik zich in de tijd? Om deze vraag te beantwoorden spraken overheden en havenbeheerders in het Noordzeekanaalgebied in juni 2014 af om de ruimte-intensiteit op de bedrijven- en haventerreinen te gaan monitoren. De afspraak komt voort uit de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Decisio heeft in samenwerking met het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied en stedenbouwkundig bureau Urhahn inmiddels de eerste meting afgerond.

De eerste meting is een feitelijke weergave van het gebruik van de ruimte op de bedrijventerreinen. Dat is op een voor Nederland unieke manier aangepakt. Door een set van kwantitatieve indicatoren op het gebied van ruimte, economie en milieu in een kwalitatieve context van de ruimtelijke kenmerken en functies te plaatsen. Daarvoor is het Noordzeekanaalgebied in deelgebieden van west naar oost opgeknipt. Op die manier ontstaan interessante inzichten in hoe er met de ruimte in het Noordzeekanaalgebied wordt omgegaan en waar nog ruimte is om te intensiveren. Door dit ruimtegebruik op de bedrijven- en haventerreinen regelmatig te monitoren ontstaat een beeld van de gronduitgifte, verdichting, innovatie en herstructurering in het gebied. De monitor RI is hiermee een belangrijke bouwsteen om te bepalen of er voldoende is geïntensiveerd. Pas als dat het geval is kan worden gesproken over het creëren van nieuw havenareaal.

Grote diversiteit

De eerste meting levert direct een bijzonder beeld op van hoe divers de ruimte in het gebied gebruikt wordt. Van Tata Steel tot het Cornelis Douwes-terrein, van de kolen- en olieterminals tot de overslag van vis, auto’s, containers en cacao, van de productie van kunstmest tot de foodindustrie en ferry en cruise: het ene gebied is volstrekt onvergelijkbaar met het andere.

Constateren en signaleren

De monitor RI trekt geen conclusies over ‘goed’ of ‘fout’ en doet geen beleidsuitspraken, maar constateert en signaleert. Deze constateringen en signalen kunnen vervolgens door bestuurders, havenbeheerders, ondernemers en andere betrokkenen worden gebruikt om de discussie aan te gaan waar kansen liggen om slimmer, duurzamer en innovatiever met de schaarse ruimte om te gaan.

Download eerste meting ‘intensief ruimtegebruik’

De nulmeting van de monitor RI is te vinden via de website van het Noordzeekanaalgebied (www.noordzeekanaalgebied.nl/).

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project van Decisio kunt u contact opnemen met Jaap Broer (j.broer[at]decisio.nl). Telefonisch kunt u Jaap bereiken via 020-6700562.