Wikken en Wegen: slim in zijn eenvoud

Wikken & Wegen Wikken & wegen afbeeldingbrengt op een simpele manier kosten en baten van investeringen in beeld. Daarmee kunnen gemeenten, stadsregio’s en provincies projecten beter afwegen en onderbouwen. En soms ook geld besparen. De methode is de afgelopen tijd, mede door economisch onderzoeksbureau Decisio, in diverse pilots beproefd en geperfectioneerd. De methode wordt op dit moment door CROW-KpVV, in samenwerking met Decisio en Twynstra Gudde, breed uitgerold.

Bij veel investeringen van overheden kun je je afvragen of het geld van de belastingbetaler wel zo nuttig wordt besteed. Soms lijkt de dadendrang van een bestuurder belangrijker dan de vraag of de publieke middelen optimaal worden gebruikt. Om beleidskeuzes op nationaal niveau verantwoord, transparant, beheersbaar en afrekenbaar te houden, hanteert het Rijk de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). De MKBA-aanpak biedt ook voor decentrale overheden, zoals provincies en gemeenten, en kleinere projecten een goede basis, maar wordt vanwege een aantal praktische bezwaren (‘black box’, ‘te ingewikkeld’) zelden ingezet. Om deze reden heeft Decisio in samenwerking met Twynstra Gudde de methode Wikken en Wegen ontwikkeld, in opdracht van het CROW-KpVV.

Wikken en Wegen is een procesaanpak waarbij een brede groep betrokkenen gezamenlijk start met een probleemanalyse, om vervolgens al wikkend en wegend tot een afweging van de verschillende oplossingen te komen. Dit gebeurt in twee groepssessies van elk een dagdeel: het dagdeel ‘WIKKEN’ waarin het probleem centraal staat, en het dagdeel ‘WEGEN’, waarin de afweging centraal staat. In de groepssessies zijn de verschillende relevante disciplines vertegenwoordigd. Dat kunnen projectmedewerkers, ambtenaren en bestuurders zijn, maar ook betrokkenen van buiten de overheid (werkgevers, de winkeliersvereniging, de fietsersbond, scholen, bewoners etc.).

De aanpak is inmiddels getest in pilots in verschillende gemeenten en (stads)regio’s. De deelnemers zijn zonder uitzondering positief over de aanpak en de resultaten van Wikken en Wegen. De meerwaarde van deze lichte, flexibele en transparante aanpak is vooral dat de discussie niet gaat over het al dan niet uitvoeren van een bepaald project, maar dat wordt gediscussieerd over de te bereiken effecten. Een ander deel van de meerwaarde zit in het betrekken van stakeholders vanuit diverse invalshoeken. Wikken en Wegen vergroot daarmee het begrip van de deelnemers over het probleem, de mogelijke oplossingen en het belang van de verschillende effecten die uit het project voortkomen. Bovendien leidt het in de pilots die zijn uitgevoerd keer op keer tot nieuwe inzichten en/of ideeën.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.wikken-wegen.nl of neem contact op via c.vanommeren[at]decisio.nl of 020-6700562.