Nederlandse ITS-sector aan Europese top, maar moet aan bak

Hoe ontwikkelden zich de omzet en export van Nederlandse ITS-bedrijven (Intelligent Transport Systems)? Wat is hun innovatie-kracht? Hoe ontwikkelt de kennispositie zich van Nederlandse ITS-bedrijven en kennisinstellingen? Welke rol spelen de Nederlandse wegbeheerders bij de ontwikkeling van de ITS-markt? Dit zijn enkele voorbeelden van veel gestelde vragen sinds de start van het actieprogramma ‘Beter geïnformeerd op weg’.

Monitor concurrentiepositie

Connecting Mobility (CM) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) namen het initiatief voor een monitor van de concurrentiepositie van de ITS-sector. Met de uitkomsten van de monitor willen zij meer inzicht krijgen van de concurrenentiepositie. Decisio voert deze monitor de komende jaren uit in samenwerking met TNO.

Uit de nulmeting blijkt dat de ontwikkelingen en de verwachtingen van de sector zeer positief zijn. Duidelijk is ook dat er de komende jaren veel gaat veranderen in de ITS-sector: de markt wordt internationaler en er zal een toenemende verschuiving plaatsvinden van de ITS-sector als overheidsmarkt naar een consumenten- en businessmarkt (auto’s die worden uitgerust met ITS-applicaties, etc.). De toenemende (internationale) standaardisatie in de ITS-sector zal steeds meer leiden tot een Europees level playing field. De vraag is hoe dit de internationale concurrentiepositie van Nederlandse ITS-bedrijven beïnvloedt.

SWOT-analyse

Uit de SWOT-analyse komt naar voren dat de Nederlandse ITS-sector baat heeft bij de Nederlandse overheid als aanjager. De sociale en fysieke kenmerken die Nederland geschikt maakt als pioniersland en tot de Europese top behoort als het gaat om (stedelijk) verkeersmanagement en routenavigatie. Relevantie zwakke punten zijn de beperkte omvang van de Nederlandse thuismarkt, de versnippering van de ITS-sector in Nederland en de afwezigheid van OEM’s in de automotive industrie. Maar ook het gegeven dat in het verleden In Nederland veel is geïnvesteerd in wegkantsystemen en bijbehorende kennis, wat de overgang naar meer innovatieve systemen belemmert (de wet van de remmende voorsprong).