Mobiliteit

Wat is het effect van reisinformatie op het gedrag van mensen? Welke reiskostenvergoeding past het beste bij mijn bedrijf, kan ik kosten besparen én beter aansluiten bij de wensen van mijn mensen? Moeten we vervoer over water stimuleren? Mobiliteit gaat over het maken van keuzes. Decisio brengt deze in beeld: voor welk vervoermiddel kiezen mensen en waarom, willen we en kunnen we deze keuze beïnvloeden? Relevante toepassingsgebieden voor Decisio zijn onder meer:

Infrastructuur

A4 Burgerveen-Leiden foto: Joop van Houdt / RijkswaterstaatMobiliteit is alleen mogelijk als de juiste infrastructuur aanwezig is. Maar wat is de juiste infrastructuur? Vaak zijn er meerdere mogelijkheden om een knelpunt op te lossen. De vraag is dan wat de verschillende mogelijkheden betekenen voor de bereikbaarheid en de (leef)omgeving: ruimte, veiligheid, milieu en klimaat). Wat is het economisch belang van een bepaalde verbinding of (lucht)havenuitbreiding? Decisio heeft ervaring met onderzoek en advies op het gebied van:

 • Weginfrastructuur
 • Fietsinfrastructuur, waaronder snelfietsroutes
 • Vaarwegen en havens
 • Spoorwegen en ander OV-infrastructuur
 • Luchtvaart en luchthavens
 • Langzaam verkeer
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

  De MKBA is voorheen vooral gebruikt bij infrastructuurprojecten, maar de MKBA wordt inmiddels op velerlei beleidsgebieden toegepast. Met een MKBA zetten we alle maatschappelijke kosten en baten van een project tegen elkaar af: investeringen, onderhoud, reistijdwinsten/verliezen, ongevallen, milieuvervuiling, geluidsoverlast etc. Maar ook als het gaat om (afhankelijk van het type project): betere gezondheid, natuurverbetering, toename van de ruimtelijke kwaliteit, meer veiligheid etc. Met het overzicht van alle maatschappelijke effecten kunnen bestuurders een verantwoorde afweging maken. Daarnaast is een MKBA goed bruikbaar in het omgevingsproces met verschillende belanghebbenden. Decisio past de MKBA op velerlei gebieden toe, waaronder:

  • Infrastructuurprojecten (weg, spoor, water en lucht)
  • Dijkversterkingen
  • Duurzame energiewinning
  • Regionale economie
  • Sport, cultuur, natuur, wonen