Maatwerk en doordachte business case bepalen succes R&D-regelingen

Een interessante vraag die, merkwaardig genoeg, weinig aan bod komt in een evaluatie is welke kenmerken van regelingen, projecten en aanvragers bepalend zijn voor het succes van R&D-instrumenten. Inzicht in deze kenmerken kan het economisch stimuleringsbeleid effectiever maken, maar empirische data zijn schaars.

Het Interprovinciaal Overleg

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft in dit kader aan Decisio opdracht verstrekt voor een verkenning naar de ‘succesfactoren’ van regelingen. Succes is hierbij gedefinieerd als ‘de dankzij de ondersteuning gerealiseerde (of behouden) omzet en banen’. Tweede vraag aan Decisio was welke evaluatie- en monitoringmethodieken kunnen worden ingezet om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen.

Onderzoek succesfactoren R&D-regelingen

De verkennende evaluatie bestond uit literatuuronderzoek, bestudering van uitgevoerde evaluaties en gesprekken met projectleiders en experts. Als cases dienden onder andere de MIT-regeling, Pieken in de Delta, Interreg en de Operationale Programma’s. De gesprekken en casestudies leveren als indicatie op dat regelingen effectiever zijn naarmate er meer sprake is van maatwerk, vraagsturing en selectie op kansrijke business cases. Het ex post kwantitatief meten van de mate van invloed van deze aspecten, is echter een kostbare aangelegenheid. Daarom hebben we geadviseerd een monitoringsysteem op te zetten dat vooraf, tijdens en na afloop van ondersteunde projecten informatie bijhoudt. De set indicatoren is in omvang beperkt. En, het invoeren van de gevraagde informatie kan vrij efficiënt worden ingepast in het RVO-projectregistratiesysteem.