Leidraad MKBA: betere afwegingen door het waterschap

Waterschappen werken aan de bescherming van het land tegen het water en tegen wateroverlast en watertekort. Ook zorgen ze voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Daarbij gaat het vaak om omvangrijke bedragen en/of grote belangen van verschillende partijen. Dat vraagt om degelijke en transparante besluitvorming. Decisio en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben daarom een ‘leidraad Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en andere afwegingsinstrumenten’ ontwikkeld.

Passende afwegingsmethode

Met de leidraad kunnen medewerkers een passende afwegingsmethode kiezen, bijvoorbeeld een MKBA, een multi-criteria analyse, een business case, of een kosteneffectiviteitsanalyse. Bij elke methode speelt ook de vraag hoe diep de analyse moet gaan en hoe belanghebbenden worden betrokken. Per afwegingsinstrument is een stappenplan gegeven.

De leidraad helpt om te komen tot een goed onderbouwd en transparant advies of besluit. Daarmee kan te allen tijde, zowel intern als extern, worden uitgelegd en verantwoord waarom een bepaalde keuze is gemaakt.