Kansen gebiedsontwikkeling langs de Hoekse Lijn

De provincie Zuid-Holland heeft een grote woningbouwopgave. Tot 2040 is er vraag naar minimaal 200 duizend woningen extra. Rijk, regio en gemeenten hebben de ambitie deze opgave zoveel mogelijk binnenstedelijk op goed met het OV bereikbare locaties op te vangen. Decisio heeft bijgedragen aan de economische onderbouwing van de visie opgesteld door De Zwarte Hond voor ontwikkelkansen langs de Hoekse Lijn: Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn.

7,5 miljard euro voor ontsluiting verstedelijkingsgebieden
In de plaats van de financiering via het Nationaal Groeifonds zijn er in het coalitieakkoord nieuwe afspraken gemaakt over de financiering van de bereikbaarheidsopgaven in verstedelijkingsgebieden. Voor de komende 10 jaar is hiervoor 7,5 miljard euro extra gereserveerd in het Mobiliteitsfonds. Investeringen komen in aanmerking als het goed scoort op de criteria van een integraal ruimtelijk afweegkader. Hierin wordt de woningbouwwaarde (o.a. bijdrage aan inlopen woningtekorten, betaalbaarheid, realisatiekans op korte termijn) en de bereikbaarheidswaarde (o.a. nabijheid, duurzame mobiliteit, bijdrage aan oplossen bestaande knelpunten) beoordeeld en wordt getoetst of de plannen maatschappelijke kosteneffectief zijn en of de plannen aan een aantal randvoorwaarden voldoen.

 Met onze ruime ervaring met gebiedsontwikkeling en verstedelijkingsopgaven en onderzoek naar de (maatschappelijke) effecten hiervan kunnen wij helpen met onderzoek naar de argumentatie van de woningbouwwaarde en de bereikbaarheidswaarde van uw gebiedsopgaven.

Het beter benutten van het OV-systeem

De woningbouwopgave in Zuid-Holland vergt een grote inspanning en leidt bovendien vaak ook tot de vraag: “Hoe zorgen we voor een goede OV-ontsluiting van de vele nieuwbouwplannen?”. Voor de Hoekse Lijn – de voormalige spoorlijn van Rotterdam naar Hoek van Holland en in 2019 geopend als metrolijn met iedere 10 minuten een metro van Hoek van Holland via Maassluis, Vlaardingen en Schiedam naar Rotterdam – ligt de vraag andersom: “Welke nieuwbouwplannen kunnen ertoe bijdragen dat het OV-systeem beter wordt benut?”. De OV-infrastructuur ligt er al, is recent geüpgraded, het gebruik ervan is ook aanzienlijk toegenomen, maar er liggen mogelijkheden voor een nog verdere benutting van de lijn. De ruimtelijke ordening en ontwikkeling in de gemeenten langs de lijn is van oudsher niet georiënteerd op de spoorlijn. De nieuwe stations en betere bediening van de stations, maken de lijn echter een stuk aantrekkelijker om nieuwe plannen langs de lijn te realiseren. Daarmee biedt de Hoekse Lijn een unieke kans om langs bestaand HOV nieuwbouw te realiseren die de regio als geheel, maar ook de gemeenten langs de lijn kunnen versterken in ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en sociale problematiek (mix van inkomens, doorstroming op de woningmarkt, etc.).

De ontwikkeling van de visie was een eerste stap om de lijn als geheel beter te benutten en ook als een geheel te zien. Met oog voor het feit dat ieder gebied langs de lijn haar eigen sterkten en zwakten heeft, die benut of juist verbeterd kunnen worden. In de visie is ook onderscheid gemaakt tussen plannen die op korte termijn te realiseren zijn (voor 2030) en ideeën die voor de langere termijn te benoemen zijn als inspiratie en stip op de horizon voor de samenwerkende gemeenten langs de lijn om naartoe te werken en op te pakken als kansen voorbij komen.

Meer informatie?

Het Visiedocument ‘Ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn – Van Strand tot Stad’ is gepubliceerd op de website van de provincie Zuid-Holland.