Fietspotentie: schatten van effecten ruimtelijke interventies

Een belangrijke vraag voorafgaand aan investeringen in bijvoorbeeld een nieuwe fietsbrug of snelfietsroute is hoeveel fietsers er gebruik van (zullen) maken. Fietspotentie helpt bij het beantwoorden van deze vraag. Het is een transparante methode waarmee zowel het huidige gebruik als de toename bij een (ruimtelijke) interventie kan worden geschat.

Een fietsinterventie leidt niet alleen tot een verandering van het aantal fietsritten, maar (indirect) ook tot maatschappelijke effecten. Meer fietsritten hebben bijvoorbeeld effect op de gezondheid, het milieu en de leefbaarheid. Het aantal fietsritten vormt daarmee essentiële input voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) of maatschappelijke businesscases. Voor de input van deze studies is het mogelijk om (verkeers)modellen te hanteren, maar deze kennen tekortkomingen. Zo ontbreekt in verkeersonderzoeken vaak gedetailleerde informatie over het huidige en toekomstige aantal fietsritten. Ook verkeersmodellen geven niet altijd een helder beeld van het (verwachte) aantal fietsritten.

Fietspotentie werkt in de basis op dezelfde manier als een verkeersmodel: het berekent vervoerwaarden op basis van herkomsten en bestemmingen. Het voordeel van deze methode is de betere zichtbaarheid van de uitgangspunten, parameters en berekeningswijzen. Sterker nog: deze zijn volledig transparant. Hierdoor is de hardheid van de uitkomsten goed op waarde te schatten.

Onderstaande kaart laat zien wat voor onderzoeken naar fietspotentie Decisio in het verleden heeft uitgevoerd. Hierbij hebben we onderscheid gemaakt tussen studies naar (snel)fietsroutes, kunstwerken en netwerken.

Meer informatie

Voor meer informatie over wat Decisio voor u kan betekenen voor fietsonderzoeken neemt u contact op met Freek Lier (f.lier[at]decisio.nl).