Evaluatie regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter

Decisio voerde in het najaar van 2017 een evaluatie uit naar het functioneren van InnovationQuarter als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

InnovationQuarter

Op 1 januari 2014 is InnovationQuarter opgericht met als missie om ‘het innovatieve vermogen van Zuid-Holland te ontsluiten’. Het is de vijfde regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) van Nederland. Het Rijk en de betreffende provincies werken samen aan de versterking van de regionale economie. Net als de andere ROM’s doet InnovationQuarter dit door:

  • Innovatie en ondernemerschap te stimuleren
  • Ervoor te zorgen dat ondernemingen die willen (door)groeien toegang krijgen tot kapitaal
  • Samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen te bevorderen
  • De regio nationaal en internationaal op de kaart te zetten

De evaluatie

Voor deze evaluatie verrichtte Decisio een veertigtal interviews onder aandeelhouders, samenwerkingspartners en bedrijven. En, we voerden deskresearch uit naar de resultaten van InnovationQuarter. De gesprekken waren strategisch van aard en gingen over de kwaliteit en impact van InnovationQuarter, de wijze waarop ze samenwerkt, de groei (terug- én vooruitkijkend), focus en de aansluiting op regionale doelen en maatschappelijke thema’s.

Uitkomsten evaluatie

De uitkomst van dit onderzoek was zeer positief. Er is brede waardering voor de wijze waarop InnovationQuarter invulling geeft aan haar opdracht. Met de komst van InnovationQuarter groeide de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking. En de samenwerking in de regio is sterk toegenomen. Onze aanbevelingen gingen over governance, het blijven houden van focus en het monitoren van, en communiceren over de impact van de geleverde inspanningen.

Het volledige rapport vindt u hier.

Decisio en evaluaties

Door de jaren heen deed economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio ruime ervaring op. We voerden uiteenlopende evaluaties uit van beleid, projecten, programma’s en subsidieregelingen. Evalueren door terug- en vooruit te kijken én wat u daarvan kunt leren is een insteek waar we goed in zijn. Altijd op zoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve feiten en betekenis van beleid. Met gevoel voor belangen en affiniteit met bestuur en beleid. Onze evaluaties voeren we uit op uiteenlopende beleidsterreinen van gemeenten, provincies of ministeries. De door ons verrichtte evaluaties lagen onder meer op het vlak van regionaal-economisch beleid en infrastructuur en duurzame mobiliteit. Maar ook, waterveiligheid en -kwaliteit, landbouw, natuur en milieu of specifieke sectoren zoals luchtvaart. Veel van de benodigde kennis en expertise hebben we in huis. Daar waar nodig werken we intensief samen met sectorspecialisten of inhoudelijke experts. Voor meer informatie; zie ook evaluaties.