Effecten windmolenparken op toerisme beperkt bij goede inpassing

Hoewel er veel draagvlak is voor duurzame energie roepen concrete plannen voor windmolens vaak weerstand op. In toeristische gebieden vreest men voor het wegblijven van bezoekers. Dit heeft te maken met de aantasting van het landschap, maar bijvoorbeeld ook met het geluid van de turbines dat vooral ’s nachts ver kan dragen. Door met deze gegevens rekening te houden bij het aanwijzen van locaties voor de plaatsing van windparken, kan de impact op het toerisme en de toeristische bedrijvigheid worden geminimaliseerd. In samenwerking met ETFI (European Tourism Futures Institute) onderzocht Decisio de impact op het toerisme van diverse windparklocaties in en om Emmen.

Toeristen blijven niet weg vanwege aanleg windmolenpark

De gemeente Emmen is verantwoordelijk om locaties aan te wijzen voor 95,5 MW vermogen aan windenergie, als onderdeel van de provinciale opgave voor wind op land van de provincie Drenthe. Uit ons onderzoek blijkt dat toeristen niet snel een regio zullen mijden als gevolg van de aanleg van windmolenparken. In extreme gevallen, waarin dé toeristische attractie van een regio een gebied/landschap is dat ernstig wordt aangetast, kan dat uiteraard anders zijn, maar daar zijn geen praktijkvoorbeelden van: tot op heden zijn belangrijke toeristische trekpleisters ontzien. Voor overige gebieden zijn er aanwijzingen dat men soms wel andere fiets- of wandelroutes kiest, maar niet of nauwelijks besluit een regio helemaal niet meer te bezoeken. Op het meest lokale niveau kunnen specifieke toeristische bedrijven wel effecten ondervinden. Het geluid van windmolenparken kan ’s nachts op een afstand van een kilometer nog hoorbaar zijn, afhankelijk van de windrichting en het omgevingsgeluid. Hierdoor kunnen gasten van campings die binnen een paar honderd meter van een windturbine staan, wel degelijk last van een verstoorde nachtrust hebben. Campings waarvoor dit geldt, kunnen daardoor minder aantrekkelijk worden. Overigens zijn er op lokaal niveau ook kansen voor toeristische en recreatieve bedrijvigheid, zoals het beklimmen van een turbine of een informatiecentrum. Het effect hiervan moet echter ook niet worden overschat: de kans dat dit een zelfstandige toeristentrekker wordt is klein. Eerder is dit een leuke extra activiteit zijn voor bestaande bezoekers en inwoners van de regio.

Concentratie op een locatie is wenselijk

Voor het onderzoek in Emmen onderzochten Decisio en ETFI alle potentiële locaties voor windmolenparken op de aanwezigheid van toeristisch recreatieve bedrijvigheid in een straal van 500 en 1100 meter. Zowel voor deze bedrijven als vanuit het oogpunt van de landschappelijke inpassing bleek concentratie van de turbines op één locatie wenselijk. Bij een concentratie blijft het aantal accommodaties voor verblijfsrecreatie in de nabijheid van de windparken beperkt en op de meeste locaties blijft ook het landschap intact. Bij een suboptimale landschappelijke inpassing verwachten we in een ‘worst case’ scenario (rekening houdend met het bezoekersmotief in de regio) een afname van het verblijfstoerisme met maximaal 2,5 procent en een vergelijkbare afname van de werkgelegenheid in het verblijfstoerisme.

Meer informatie?

Inmiddels hebben wij deze studie in sessies met diverse gemeenten en op de NWEA Winddagen gepresenteerd. Het rapport is op te vragen via ons telefoonnummer: 020-6700562.