Decisio helpt overheden bij leefbaarheidsvraagstukken

Binnen de wereld van stedelijke ontwikkeling is de laatste jaren steeds meer aandacht voor de component Leefbaarheid. Leefbaarheid zien wij als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die mensen eraan stellen. In verschillende buurten en wijken in grote Nederlandse steden, maar ook op plekken in Nederlandse grensregio’s, staat de leefbaarheid onder druk. Vanuit verschillende Rijksprogramma’s (bv. het Volkhuisvestingsfonds en het Gebiedsgerichte programma Leefbaarheid & Veiligheid) wordt gewerkt aan het opstellen van aanpakken om de leefbaarheid in deze gebieden te verhogen. Decisio ondersteunt gemeenten en het Rijk door de maatschappelijke en economische waarden (‘impact’) van deze aanpakken in beeld te brengen. Dit is ondersteunend bij besluitvorming of dient als onderbouwing van financiële investeringen.

Effecten van leefbaarheidsingrepen kwalitatief en kwantitatief in beeld

Decisio zet hier haar ruime ervaring met het opstellen van maatschappelijke kosten- en batenanalyses en maatschappelijke businesscase voor in. Dit type analyses helpt gemeenten met het aantonen van de maatschappelijke en economische ‘impact’ van programmaplannen gericht op de leefbaarheid in gemeenten. De studies zijn altijd een mix van kwantitatieve analyses, waarmee wij de impact van programma’s aanduiden in eenheden en vertalen naar euro’s, en kwalitatieve analyses waarin we vanuit een probleemanalyse, beschrijving van de aanpak en toelichting van de impact de kwantitatieve analyses onderbouwen. Doel van de analyses is nut en noodzaak van investeringen aantonen, inzicht te geven in een verdeling van kosten én baten en in te verwachten effecten op de leefbaarheid in een gebied.

Wij zetten deze analyses in voor zowel programma’s die vooral fysiek-ruimtelijk van aard zijn (denk aan investeringen in wonen en woningen, energie, de openbare ruimte en groen), als die meer sociaalmaatschappelijk van aard zijn (inzet op werk & inkomen, onderwijs, sociale ondersteuning). Concrete toepassing voor gemeenten of betrokken maatschappelijke partners in deze gebieden is de onderbouwing van een aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. Dit fonds is gericht op enkele ‘kwetsbare gebieden’ in specifiek aangewezen gemeenten en grensregio’s. Het fonds biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor fysieke ingrepen zoals herstructurering, renovatie, transformatie en sloop-nieuwbouw. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie wordt aan gemeenten gevraagd duidelijk aan te tonen waarom een gebied kwetsbaar is, hoe een verbetering in leefbaarheid objectief gemeten kan worden en wat dit maatschappelijk betekent. Wij bieden gemeenten aan te helpen bij deze en vergelijkbare vraagstukken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over wat Decisio voor u kan betekenen op het domein van gebiedsontwikkelingen neemt u contact op met Daan van Gent (d.vangent[at]decisio.nl).