Decisio helpt bij keuzes energietransitie en duurzaamheidsbeleid

Een van de omvangrijkste actuele maatschappelijke vraagstukken is de energietransitie. Dan gaat het bijvoorbeeld bij het energieverbruik (vraagzijde) en de energievoorziening en transport (aanbodzijde) om serieuze opgaven. Voor de energietransitie zijn er internationale afspraken gemaakt (Parijs) en daarnaast wordt een deel van de opgaven ook nationaal opgepakt. Ook op regionale en lokale schaal brengt de energietransitie omvangrijke veranderingen met zich mee. Deze veranderingen moeten onder meer hun beslag krijgen in de Regionale Energiestrategieën (RES). En vervolgens uiteindelijk in regionaal en lokaal beleid worden verankerd. In bijvoorbeeld omgevingsvisies en bestemmingsplannen.

Energietransitie en MKBA’s

Decisio ondersteunt lokale en regionale overheden bij de afwegingen en beleidskeuzes die voor de energietransitie moeten worden gemaakt. Dat doen we met behulp van (veelal kwantitatieve) welvaartsanalyses zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Hierbij werkt Decisio intensief samen met ter zake deskundige energie-experts en ruimtelijke bureaus (onder meer GIS-analyse).

Expertise Decisio

Economisch onderzoeksbureau Decisio is al meer dan 10 jaar betrokken bij de economische en maatschappelijke afwegingen voor ‘Wind op Zee’ en speelt ook een actieve rol in de verkenningen naar duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld als het gaat om elektrisch vervoer, fietsmaatregelen of zero emissie openbaar vervoer). Decisio ondersteunde onder meer bij de ruimtelijke afwegingen bij de ‘Wind op Land’ opgave in regio Emmen en was betrokken bij de uitwerking van de energieopgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Op dit moment helpt Decisio de gemeente Bergen (Limburg) bij het maken van onderbouwde keuzes voor het Energielandgoed Wells Meer. Verder verrichtte Decisio meerdere keren evaluaties van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Meer informatie?

Lees ook onze brochure ‘maatschappelijk kosteneffectieve energietransitie’.