Beleidsdoorlichting ‘Bodem en Ondergrond’ naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurde medio januari 2021 de resultaten van de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 13 ‘Bodem en Ondergrond’ van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer. Deze beleidsdoorlichting is in 2020 uitgevoerd door de adviseurs van Decisio, TwynstraGudde en Sweco.

Resultaten beleidsdoorlichting

Voor het bodembeleid stellen we vast dat in de periode 2014 – 2019 alle convenanten met medeoverheden en met het bedrijfsleven doeltreffend zijn geweest. De bij de convenanten geformuleerde kwantitatieve doelen zijn vrijwel volledig bereikt. Dit betekent dat vele spoedlocaties zijn aangepakt. Voor de meer kwalitatief geformuleerde doelen, zoals op het vlak van kennisontwikkeling en kennisdoorwerking, geldt dat deze deels zijn bereikt. Vooral de kennisdoorwerking naar decentrale overheden vergt nog aandacht.

Op Bonaire leidden de ingezette instrumenten tot realisatie van de doelen voor de betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening. Op Saba is een betrouwbare watervoorziening en een halvering van de waterprijs gerealiseerd. Daarnaast wordt gewerkt aan de levering van gebotteld drinkwater. De betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening op Sint-Eustatius was in de periode van de beleidsdoorlichting nog niet op orde. In november 2020 zijn de drie projecten gericht op het vergroten van de betrouwbaarheid van drinkwater op het eiland opgeleverd, te weten het vergroten van de drinkwaterproductie, het vergroten van de wateropslag en het verbreden en vernieuwen van de watertransportleiding. Op Bonaire is het operationeel houden van de afvalwaterzuivering gerealiseerd.

Uitvoering beleidsdoorlichting

Decisio voert regelmatig beleidsdoorlichtingen en evaluaties uit binnen het ruimtelijk beleidsdomein van overheden. Daar waar relevant doen we dit regelmatig in nauwe samenwerking met de adviseurs van TwynstraGudde en Sweco.

De beleidsdoorlichting voor bodem en ondergrond betrof het Rijksbeleid in de periode 2014 tot en met 2019 en is vooral gericht op het bodembeleid en op de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de drink- en afvalwatervoorziening in Caribisch Nederland.

Centrale vraag die het onderzoek diende te beantwoorden was in hoeverre het beleid bijgedragen heeft aan het beoogde doel, dan wel in hoeverre er (gewenste of ongewenste) neveneffecten optraden. In het onderzoek stonden e volgende
hoofdvragen centraal:

    • In welke mate draagt het beleid en de daarbij ingezette beleidsinstrumenten bij aan het realiseren van de beleidsdoelstelling? Anders gezegd: werkt het beleid?
    • Wat is de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid? Anders gezegd: zijn de ingezette middelen doelmatig besteed?

Voor de uitvoering van de beleidsdoorlichting van Artikel 13 en de rapportage die hieruit voortvloeide is gewerkt conform de uitgangspunten die vermeld zijn in de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE; van kracht per 15 maart 2018).

Bekijk het rapport en bijbehorende Kamerbrief

Het rapport van Decisio, TwynstraGudde en Sweco en de bijbehorende Kamerbrief treft u aan op de website van de Rijksoverheid.