Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Waarderingskengetallen MKBA Fiets

Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art

In een onlangs opgeleverd rapport heeft Decisio op een rij gezet welke waarderingskengetallen gebruikt kunnen worden in MKBA’s van projecten waarbij de fiets een rol speelt. Het rapport is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en beschrijft de actuele inzichten over de waardering van effecten van fietsmaatregelen op bijvoorbeeld bereikbaarheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de vraag welk soort effecten op kunnen treden als de vraag hoe deze in euro’s uitgedrukt kunnen worden. Ook wordt aandacht besteed aan de witte vlekken in de beschikbare kennis en de openstaande onderzoeksvragen die er nog zijn.

Fietsmaatregelen

Verschillende fietsmaatregelen kunnen onderwerp zijn van een MKBA, zoals infrastructurele projecten als (snel)fietsroutes of fietsenstallingen, maar ook stimuleringsmaatregelen om mensen meer te laten fietsen. Een MKBA vormt een goede basis voor investeringsbeslissingen over dit soort maatregelen. Voor de fiets zijn er specifieke aandachtspunten als het gaat om het identificeren, kwantificeren en monetariseren van de effecten. In het rapport wordt hier op ingegaan, het vormt een aanvulling op reeds bestaande (algemene) werkwijzers en leidraden.

Het rapport

In het rapport worden de effecten op bereikbaarheid, gezondheid en verkeersveiligheid het uitvoerigst behandeld. Dit zijn vaak de grootste effecten in MKBA’s van fietsprojecten. Bovendien zijn er bij deze thema’s ook specifieke vraagstukken die voor andere modaliteiten niet of minder aan de orde zijn. Bijvoorbeeld de wisselwerking tussen reistijd, comfort en beleving, de achtergronden van de fietser (van belang voor de waardering van de gezondheidseffecten) en de verandering in verkeersveiligheid. Naast deze effecten komen ook de waardering van externe effecten en overige effecten (waaronder sociale effecten) aan bod. Een apart hoofdstuk is gewijd aan recreatieve fietsers. Het rapport kunt u hier bekijken.

MKBA-instrumentarium voor fietsprojecten

In 2012 stond Decisio aan de wieg van de MKBA’s voor fietsprojecten in Nederland. De afgelopen jaren hebben we tientallen MKBA’s uitgevoerd voor fietsprojecten in heel Nederland en ver daarbuiten. De uitgevoerde studie vormt een volgende stap in de verdere ontwikkeling van het MKBA-instrumentarium voor fietsprojecten. In dat kader werken we in enkele lopende projecten aan vergroting van de kennis over methoden om de omvang van effecten te bepalen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Lelieveld, senior adviseur via m.lelieveld[at]decisio.nl of 020-6700562.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.